O nás

Jan-Kalisky.jpg
Ján Kaliský je učiteľom predmetov filozofickej povahy na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde pripravuje študentov na dráhu učiteľa. Svoje štúdium realizoval na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (v odbore dejiny filozofie, nemecký jazyk), doktorát z dejín filozofie získal obhájením práce Povaha renesančného skepticizmu a habilitoval sa v pedagogike výskumom ekologických hodnôt v kontexte kurikula etickej výchovy. Na Pedagogickej fakulte UMB pracuje od r. 2005, odborne sa venuje filozofickej antropológii, ekoetike a zážitkovej (eko)pedagogike, teórii vyučovacieho predmetu etická výchova, teórii a didaktike mravného rozvoja žiaka, didaktike filozofie a programu filozofovania s deťmi. Miluje táborenie v horách, je otcom troch synov a býva v B. Bystrici.
Marek-Stachon.jpg
Marek Stachoň je absolventom Filozofickej fakulty PU v Prešove (odbor dejepis – filozofia), akademická hodnosť doktor filozofie mu bola udelená na FF PU v odbore filozofia a vedecká hodnosť philosophiae doctor taktiež na FF PU v odbore 2.1.2 systematická filozofia so zameraním sa na sociálnu filozofiu. Dizertačnú prácu obhájil na tému Sociálna filozofia I. Kanta. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na sociálnu a politickú filozofiu, etiku, dejiny sociálneho myslenia a sociálnej politiky a filozofovanie s deťmi. Skúma problém sociálnej kritiky, sociálneho poznania, sociálneho štátu, multikulturalizmu, problém migrácie a utečencov a problematiku obchodu s ľuďmi. Osobitne sa venuje filozofickému dedičstvu Immanuela Kanta. Ako učiteľ pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S vášňou robí cyklistiku, je otcom dvoch dcér a býva v B. Bystrici.
Marcel-Pales.jpg
Marcel Páleš je v súčasnosti rozhlasový dramaturg, ale aj redaktor či moderátor v RTVS. Absolvent učiteľstva slovenčiny, literatúry a etickej výchovy (UMB v Banskej Bystrici). V záverečných prácach na akademickej pôde (bakalárskou, diplomovou či rigoróznou) sa zaoberal tematikou zmyslu života, slobody a voľby a zodpovednosti, rozvoja kritického myslenia či metódy filozofovania s deťmi. Podobné témy rád rozvíja aj v literárnej tvorbe (poézia, próza, úvahy a eseje), čo si možno všimnúť aj v jeho knižných publikáciách. Tieto skúsenosti rád využil aj pri písaní troch prozaických príbehov pre potreby filozofovania s deťmi. Najprekvapujúcejšie filozofické otázky mu často položí malý syn Sebastián. Býva a pôsobí v Banskej Bystrici, má rád čítanie kníh aj čítanie ľudí, rád sa realizuje aj v rámci organizovania kultúrnych literárno-hudobných podujatí.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

 

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

 

+421-48-446-4317

 

info@p4c.sk