Dospelí filozofujú, no filozofujú aj deti?
No čo to vlastne filozofovanie je?

Ako sa filozofické myslenie dotýka každodenného života človeka?
Ako rozvíjať detské filozofické otázky a ako ich s nimi riešiť?

Ako súvisí filozofické myslenie s kritickým,
tvorivým a kooperatívnym myslením?
Na čom sa zakladá kritické myslenie,
ako ho rozvíjať u detí a ako ho hodnotiť?

predošlé
ďalšie
Slider
p4c05.jpg
 • Čo je filozofovanie s deťmi?

  Filozofovanie s deťmi je pedagogický program, ktorý stojí na zásade, že deti majú prežívať racionálny dialóg o zmysle a podstate vecí, na ktorých im záleží a ktoré sa ich bytostne dotýkajú. Spolu s ich učiteľmi vytvoria bádajúce spoločenstvo, v ktorom prostredníctvom diskusie tvoria či pretvárajú, rozvíjajú a  spochybňujú svoje názory, postoje a hodnoty, učia sa tolerancii, citlivosti a spolupráci, uvedomujú si svoje a cudzie argumenty s cieľom nájsť porozumenie a spoločnú a zdôvodnenú odpoveď na filozofickú otázku, ktorú samé navrhli.

 • Čo je 3C-myslenie?

  3C-myslenie je komplexné myslenie skladajúce sa z kritického, kreatívneho a angažovaného myslenia (z anglického critical, creative and caring thinking). Tak to myslel Matthew Lipman (1923–2010), profesor logiky a estetiky na prestížnej Kolumbijskej univerzite, neskôr zakladateľ IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children).

  Rozvoj komplexného myslenia a všetkých jeho komponentov v podobe myšlienkových zručností je v centre pozornosti filozofovania s deťmi. V spoločnej diskusii, s počiatočným vedením skúseného vedúceho diskusie, sa prirodzeným nenúteným a hlavne zaujímavým a často aj zábavným spôsobom takéto myslenie tvorí a zušľachťuje tým, že naberá nekaždodennú šírku a hĺbku.

 • Prečo je filozofovanie atraktívne?

  Celý kolektív sa spoločne pretvára do bádajúceho spoločenstva. Bádajúce spoločenstvo si samo určuje čo a do akej hĺbky treba riešiť. Namiesto moralizovania o hodnotách bádajúce spoločenstvo artikuluje, analyzuje, diverzifikuje a kontextualizuje problém (obsiahnutý vo filozofickej otázke, ktorú samé stanoví) až kým nedôjde k dostatočne legitímnemu poznaniu a súčasne otvorí mnoho nových otázok, nad ktorými má každý člen bádajúceho spoločenstva chuť ďalej rozmýšľať.

  Program si svoj priestor nenachádza len v škole (mravná (či etická) výchova, občianska výchova, slovenčina, dejepis, cudzí jazyk, biológia, fyzika...), alebo aj v oblasti voľnočasových aktivít, sociálnej práci, či na školeniach manažérov. 

Čo je inšpiratívne na pedagogickom programe Philosophy for Children?

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

 

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

 

+421-48-446-4317

 

info@p4c.sk