Centrum P4C

Cieľom Centra pre filozofovanie s deťmi je:

 1. rozvíjať program Filozofovanie s deťmi,
 2. uskutočňovať vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom integrácie programu filozofovania s deťmi do školskej i mimoškolskej edukácie,
 3. organizovať semináre, prednášky, vedecké kolokviá, sympóziá a konferencie,
 4. realizovať osvetovú činnosť pre rozvoj filozofického, kritického a tvorivého myslenia,
 5. integrovať združenie do medzinárodných štruktúr a sietí pre rozvoj programu Philosophy for children,
 6. rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť, realizovať recenznú a prekladateľskú činnosť odborných textov,
 7. podporovať a rozvíjať aktivity na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania,
 8. poskytovať pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania filozofie a jej disciplín; zasadzovať sa za adekvátne postavenie a rozvoj výučby filozofie na stredných školách a etickej výchovy na všetkých typoch škôl,
 9. organizovať učiteľov etickej a občianskej výchovy s cieľom odborného rastu a tiež študentov týchto odborov,
 10. podporovať kultúrno-spoločenskú činnosť pre učiteľov etickej výchovy, občianskej výchovy a študentov týchto odborov a ďalších priaznivcov filozofického dialógu,
 11. rozširovať poznatky z oblasti didaktiky filozofie a didaktiky etickej výchovy a podieľať sa tak na rozvoji duchovnej kultúry na Slovensku a na rozvoji demokratických hodnôt a humanizmu,
 12. presadzovať legislatívne zmeny.

Kontaktné údaje

Názov organizácie: Centrum pre filozofovanie s deťmi
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53602722
Bankové spojenie (IBAN): SK3283605207004207621363 (mBank)
Štatutár: Ján Kaliský (predseda)
Stanovy občianskeho združenia CFsD

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

 

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

 

+421-48-446-4317

 

info@p4c.sk